top of page

landscape-use / landschapsgebruik


Being a forest dwelling species, Honey-Buzzards are inconspicuous unless displaying or soaring above the canopy. In the course of the summer wasps (favoured HB food being paperwasp-larvae) become less and less active in woodland while still being so along woodland edges, in farmland and near built-up or industrial area. From mid July onwards Honey Buzzards gradually tend to search for wasp nests along ditches, (dirt-)roadsides, on farmyards and in gardens. When doing so they still use woodlots and trees to rest and scan the surrounding area, but operate outside the forest.

landschapsgebruik

Als echte bosvogel is de wespendief onopvallend tenzij baltsend of zwevend op thermiek boven het bos. In de loop van de zomer vonden we dat wespen steeds minder actief waren in bos, maar wel volop langs bosranden en in cultuurland. Vanaf midden juli neigden wespendieven er naar om vaker op zoek te gaan naar wespen in cultuurland, in bermen, langs greppels of zandwegen, op erven of in tuinen aan de dorpsrand. In dat geval brachten ze nog de meeste tijd door in bosjes en bomen om de omgeving af te zoeken en te rusten tussen foerageersessies.


bottom of page